Regulamin serwisu DietNet.pl

Wstęp i definicje.

REGULAMIN - określa zasady korzystania z serwisu DietNet.pl, obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Administrator – podmiot prowadzący serwis, którym jest FAKTOR SC z siedzibą w Szczecinie Kopernika 1/7.
Serwis – serwis internetowy DietNet.pl mający na celu dostarczanie usług Użytkownikom.
Użytkownik – osoba fizyczna o zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej – która korzysta z usług serwisu.
Login – nazwa użytkownika w serwisie.
Konto – część usług Serwisu dostępna po podaniu Logina i Hasła.

§1

Serwis DietNet.pl służy do udostępniania w sieci Użytkownikom płatnych plików zawierających treści związane ze zdrowym trybem życia, zmniejszaniem masy ciała, jak również sprzedaż suplementów diety.

§2

Wszystkie uwagi, reklamacje, zapytania dotyczące serwisu mogą być kierowane na adres Administratora lub za pomocą części Serwisu zwanej Formularzem Kontaktowym.

§3

Serwis działa poprawnie na komputerach z systemem operacyjnym i przeglądarką www (IE, Firefox, Opera). Część usług wymaga posiadania przez Użytkownika skrzynki mailowej.

§4

Zapłata za usługi Serwisu odbywa się za pomocą serwisu dotpay.pl
Ceny usług są cenami brutto i zawierają podatek vat.
Zgodnie ze specyfikacja techniczna dotpay - kod umożliwiający pobranie diety jest jednorazowy i ważny 48 h. Po wykorzystaniu kodu powtórny dostęp do diety jest niemożliwy.

§5

Korzystanie z treści dostarczonej przez Serwis odbywa się na wyłączna odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że powinien skonsultować z lekarzem wszelkie zalecenia i przeciwwskazania związane ze stosowaniem diety PRZED jej rozpoczęciem. Serwis nie świadczy żadnych usług medycznych.

§6

Administrator zapewnia bezpieczeństwo powierzonych mu danych. Aby skorzystać z usług Serwisu nie potrzeba dokonywać rejestracji ani pozostawiać jakiekolwiek dane Użytkownika. Przy zakupach suplementów i korzystaniu z usług serwisu dotpay.pl niezbędne jest podanie niektórych danych, jednak Administrator w ogóle nie ma do nich dostępu. Przetwarzaniem danych niezbędnych do dokonania płatności zajmuje się dotpay.pl

§7

Część Serwisu, dostępna po zalogowaniu – jest moderowana przez Administratora. Użytkownik ma prawo używać tylko jednego loginu. Zalogowanie – jest dostępne po podaniu adresu email. Ci Użytkownicy, którzy wyrażą na to zgodę – będą otrzymywać regularne wiadomości o nowościach Serwisu – tzw newsletter.
Administrator zastrzega sobie prawo do organizacji konkursów, sond i innych przedsięwzięć marketingowych – używając do powiadomienia Użytkowników podanych adresów e-mail.

§8

Serwis nie administruje danymi osobowymi – ponieważ korzystanie ze wszystkich części Serwisu – nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych.
W sytuacji sprzedaży suplementów diety – niezbędne dane adresowe są potrzebne wyłącznie do zrealizowania wysyłki zamówionego produktu i realizacji ewentualnych reklamacji. Administratorem danych w świetle Ustawy o ochronie danych osobowych jest Faktor SC z siedzibą w Szczecinie ul. Kopernika 1/7. Użytkownik ma w każdym momencie prawo wglądu do przechowywanych danych.

§9

Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia posiadanych adresów emailowych jakimkolwiek innym podmiotom.

§10

Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zlikwidować swoje konto, adres email nie będzie przez Administratora przechowywany.

§11

Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub likwidacji konta przez Użytkownika, łamiącego zasady netykiety, próbującego łamać zabezpieczenia Serwisu, nie logującego się dłużej niż 6 miesięcy czy używającego wulgaryzmów.

§12

Administrator zastrzega sobie przerwy w działaniu serwisu, wynikające z wymogów narzuconych przez serwis płatniczy jak również niezbędne serwisy techniczne.

§13

Reklamacje są zgłaszane za pomocą Formularza Kontaktowego. Administrator zastrzega 14 dniowy termin rozpatrywania Reklamacji.

§14

Administrator zastrzega sobie prawo do reklamowania w dostępnej po zalogowaniu części serwisu zarówno swoich jak i obcych usług i produktów.

§15

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z serwisu dietnet.pl, treści reklamowanych stron www, serwisu płatniczego dotpay.pl czy tez udostępnianie przez Użytkownika hasła i loginu innym osobom.

§16

Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu innym Użytkownikom.

§17

Administrator zastrzega – że jest właścicielem treści zawartych w Serwisie. Użytkownik który kupi plik z udostępnioną przez Serwis treścią przyjmuje do wiadomości, że może z nich korzystać wyłącznie do celów osobistych. Zawartość serwisu nie może być udostępniana osobom trzecim. Nazwy plików, treść graficzna, układ stron, grafiki, jadłospisy i każda treść serwisu podlega OCHRONIE, nie może być duplikowana, powielana, wysyłana mailem, udostępniana ani w sieci ani w jakichkolwiek materiałach – BEZ pisemnej zgody Administratora.

§18

Korzystanie z serwisu jest nieobowiązkowe i tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie spory rozstrzygane są przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.